Klauzula informacyjna ogólna
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pana / Pani Danych Osobowych jest: Novodent Żaneta Golec Jendrzejewska, 
z siedzibą w Starogard Gdański 83-200, ul. Okrężna 2A, NIP: 592-200-91-82, REGON: 220338390, dalej: NOVODENT
 • Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się:
  • listownie na adres: Novodent Żaneta Golec Jendrzejewska, 
z siedzibą w Starogard Gdański 83-200, ul. Okrężna 2A
  • pisząc e-mail na adres: rejestracja@novodent.com.pl
 • Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani żądania będziemy musieli upewnić się, czy żądanie na pewno pochodzi od Pana / Pani, czyli będziemy musieli Pana / Panią zidentyfikować pytając o dane, które wyłącznie Pan / Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana / Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana /Panią o osobiste odwiedzenie naszej placówki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana / Pani żądanie będzie podlegało realizacji.
 • Będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe w następujących kategorii:
  • A. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail
  • B. Dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie w tym zdjęcia fotograficzne i RTG)
  • C. Nagrania wideo – z monitoringu wizyjnego
  • D. Nagrania głosu – z monitoringu telefonicznego
 • Pana / Pani dane pozyskane w celu udzielenia świadczeń leczniczych przechowujemy przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego z wyjątkiem:
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, przetwarzamy je w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub anonimizowane.
 • Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednak my jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prowadzenie rachunkowości. W związku z tym jeżeli Pan / Pani nie poda nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli udzielić świadczeń leczniczych oraz wystawić faktury czy imiennego rachunku. Niepodanie nam numeru telefonu uniemożliwi nam potwierdzenie, przełożenie lub odwołanie umówionej wizyty np. przez SMS czy telefon.
 • Pana / Pani dane możemy udostępniać:
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. Księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie czy laboratorium protetycznemu – w zakresie przekazania zlecenia o wykonanie pracy protetycznej, itp.
  • osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta, o których mowa art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Pana / Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
 • Każdemu pacjentowi po weryfikacji tożsamości przysługują prawa do:
  • informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych
  • kopi przetwarzanych danych
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; W każdej chwili może Pan / Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych , edukacyjnych, naukowych, reklamowych, -o ile takie zgody Pani / Pan nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3  RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość albo na miejscu: w recepcji lub w gabinecie lekarskim.
  2. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.
  4. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  5. Odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.
  6. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  7. Kontakt pod podanym przez pacjenta numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, bądź odwołać termin konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy badania.
  8. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
  9. Prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej, wystawianie faktur lub rachunków oraz realizacja obowiązków podatkowych.
  10. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  11. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  12. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń.
Umów wizytę